عضو شوید

برای دسترسی به بخش مکالمه روزمره ابتدا باید عضور شوید

ایجاد نام کاربری جدید

در صورتی که قبلا عضو شده اید با نام کاربری خود وارد شوید لطفا

ورود به بخش کاربری

برای تست سیستم شنیداری لطفا متن انگلیسی زیر را کامل انتخاب کنید 

و روی گزینه بلند گو کلیک کنید لطفا

A: Hi, how are you doing?

B: I’m fine. How about yourself?
A: I’m pretty good. Thanks for asking.
B: No problem. So how have you been?
A: I’ve been great. What about you?
B: I’ve been good. I’m in school right now.
A: What school do you go to?
B: I go to PCC.
A: Do you like it there?
B: It’s okay. It’s a really big campus.
A: Good luck with school.
B: Thank you very much.