معجزه انگلیسی صحبت کردن IELTS Speaking بلاگ

درس۰۰۱۸- ۵ مکالمه بیشتر برای درس ۱۳ تا ۱۷ ۰

درس۰۰۱۸- ۵ مکالمه بیشتر برای درس ۱۳ تا ۱۷

مکالمه درس هجدهم (شماره ۱) A: What’s your email address? آدرس پست الکترونیکی شما چی هست؟ B: It’s bluedog123. .است bluedog123 A: Bluedog123. Are you sure that’s all? آیا شما مطمئن هستید فقط همین...

درس۰۰۱۷-‍Grammar-گرامر-گذشته ساده(قسمت سوم) ۰

درس۰۰۱۷-‍Grammar-گرامر-گذشته ساده(قسمت سوم)

زمان گذشته ساده (قسمت آخر) برای سوالی و منفی کردن افعال گذشته ساده از did استفاده می کنیم. (در ضمن فعل جمله را به زمان حال تبدیل می کنیم) برای سوای و منفی کردن...

درس۰۰۱۶-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-قرار ملاقات ۲ ۰

درس۰۰۱۶-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-قرار ملاقات ۲

مکالمه درس شانزدهم (شماره ۱) Hi Mark. سلام مایک Hi. سلام What are you planning to do today? امروز چه برنامه ای برای انجام دادن داری؟ I’m not sure yet. هنوز مطمئن نیستم. Would you...

درس۰۰۱۵-‍Grammar-گرامر-گذشته ساده(قسمت اول) ۰

درس۰۰۱۵-‍Grammar-گرامر-گذشته ساده(قسمت اول)

گذشته ساده (قسمت اول) برای ساختن گذشته ساده افعالی که با قاعده هستند به انتهای ed اضافه می کنیم.به این افعال با قاعده می گوییم. Work —> worked Clean —> cleaned Start -–> started...

درس۰۰۱۵-Story-داستان انگلیسی-جانی و سگ ۰

درس۰۰۱۵-Story-داستان انگلیسی-جانی و سگ

داستان انگلیسی درس پانزدهم (شماره۱) اکثر داستان های انگلیسی در زمان گذشته یا آینده حرف می زنند.پس با همین داستانهای ساده می توانید این زمانها را یاد بگیرید Johnny jumped over the dog. The...

درس۰۰۱۵-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-قرار ملاقات ۰

درس۰۰۱۵-Conversation-مکالمه روزمره انگلیسی-قرار ملاقات

مکالمه درس پانزدهم (شماره ۱) Mary, would you like to get something to eat with me? ماری، مایلی (تمایل داری) چیزی بگیری و با من بخوری؟ OK. When? خوبه، کی؟ At 10 O’clock. ساعت ۱۰...