معجزه انگلیسی صحبت کردن IELTS Speaking بلاگ

درس۰۰۰۱-‍Grammar-گرامر- ساختار زمان حال ساده ۰

درس۰۰۰۱-‍Grammar-گرامر- ساختار زمان حال ساده

ساختار زمان حال ساده: (مصدر بدون to) قسمت اول فعل + فاعل /like/work/live/Read/watch/do/have I/we/you/they /works/lives/watches/Reads/likes/does/has He/she/it پس هرگاه فاعل جمله سوم شخص مفرد بود(it,she,he) فعل جمله s یا es میگیره.. حالا چه موقع s...

۰

درس۰۰۰۱-Conversation-مکالمه انگلیسی- سلام و احوالپرسي

مکالمه درس اول   Hi, how are you? سلام، حالت چطور است؟ I’m fine. What’s your name? من خوبم.اسم شما چیست؟ I’m Jon, and yours? من جان هستم، و اسم شما؟ My name’s Dasha, nice to meet you....

۰

با سیستم USB SIS آموزش زبان حضوري سريع تر داشته باشيد

بابک عبادی با تسلط در دانش روانشناسی یادگیری ، موفق به ابداع سیستمی برای افزایش مهارت و کاهش فراموشی زبان آموزان گردیده است که در حال حاضر مراحل ثبت این سیستم در ایران و...

۰

۰۰٫راهنماي استفاده از دوره آموزش رايگان مكالمه روزمره انگليسي.۰۰

با سلام خدمت علاقمندان به یادگیری مکالمه انگلیسی همه می دانید که دیگر یادگیری زبان انگلیسی، اصلی مهمی  است و باید آن را فرا گرفت. روشی که پیش رو دارید برای یادگیری مکالمه زبان...