معجزه انگلیسی صحبت کردن IELTS Speaking بلاگ

درس۰۰۲۴-‍Grammar-گرامر-حال کامل (قسمت اول) ۰

درس۰۰۲۴-‍Grammar-گرامر-حال کامل (قسمت اول)

زمان حال کامل (ماضی نقلی) زمان حال کامل انگلیسی در زبان فارسی به ماضی نقلی معروف است ساختمان فعل ماضی نقلی در زبان فارسی به صورت زیر است عجله کرده ام      ...

درس۰۰۲۳-‍Grammar-گرامر-حال استمراری(قسمت پنجم) ۰

درس۰۰۲۳-‍Grammar-گرامر-حال استمراری(قسمت پنجم)

ادامه زمان حال استمراری   لیست افعالی که زمان حال استمراری ندارند افعال زیر چون غیر ارادی هستند زمان حال استمراری ندارند و به جای آن از زمان حال ساده استفاده می شود. دیدن...