شماره ۱ : اصول يادگيرى هوشمندانه زبان خارجى، تركيب زيبا و هوشمندانه سنت و مدرنيته

اصول يادگيرى هوشمندانه زبان خارجى، تركيب زيبا و هوشمندانه سنت و مدرنيته
Smart Foreign Language Learning Principles (SFLLP)
در چهار قسمت  در بخش مقالات

بخش ۱
كاري ماندگار از عبدالعزيز شاكری

زبان يكی از مهمترين راه‏‌های ارتباطی انسان‏‌هاست و تأثير بسيار مهمی در تكامل انسان و جوامع بشری داشته است، از اين رو ضروريست كه اين مهمترين وسيله‏‌ی خدادادی را به بهترين شكل ياد بگيريم.
در مبحث يادگيری زبان چهار مهارت شنیدن، خواندن، صحبت كردن و نوشتن وجود دارند. تا صحبتی گفته نشود، شنیده نمی‏‌شود و تا متنی نوشته نشود، خوانده نمی‏‌شود. به این ترتیب مراحل پيدايش آن‏‌ها به ترتيب صحبت كردن، شنیدن، نوشتن و خواندن می‏‌باشد. دو مهارت خواندن و نوشتن را اصطلاحاً سواد می‏‌گويند، بنابراين كسی كه بتواند بخواند و بنويسد باسواد محسوب مى‏‌شود.

در فرايند يادگيری زبان مهارت‏‌های گوش دادن و خواندن ورودی، و مهارت‏‌های صحبت كردن و نوشتن خروجی محسوب می‌شوند. همان‏‌طور كه يک كارخانه توليدی جهت توليد محصول نياز به مواد اوليه ورودی دارد، انسان نيز جهت توليد محصولات توليدی زبان احتياج به مواد اوليه ورودی (شنیدن و خواندن) دارد. هر قدر ورودی زبان انسان از نظر كيفی و كمی بالاتر باشند، به همان اندازه خروجى‏‌های زبان نيز از نظر كيفی و كمی بالاتر هستند.

انسان از بدو پيدايش تاكنون زبان اصلی و مادری خود را با شنيدن و صحبت كردن آموخته است كه جهت ادامه حيات در قرون پيشين كافی بوده است ولی در عصر حاضر مهارت‏‌های خواندن و نوشتن نيز به ضروريت‏‌های زندگی تبديل شده‌اند. زبان اصلی را زبان مادری می‏‌نامند به اين دليل كه مادر تأثير بيشتری در يادگيری آن دارد.
انسان از زمانی كه در شكم مادر قرار دارد قادر به شنيدن صداهای بيرون و حتی تشخيص، يادگيری و واكنش نسبت به آن‏‌ها می‏‌باشد. بعد از تولد نيز اين روند شنيدن ادامه پيدا مى‏‌كند تا موقعی كه در قيد حيات است و البته از نعمت شنوايی محروم نشده باشد.
کودک بعد از حدود دو سالگی كه به مقدار بسيار زياد ورودی با كيفيت (صحبت‏‌های والدين و ديگران) داشته و همچنين اندام های صوتيش از تكامل نسبی برخوردار بوده‌اند، كم‌كم و به صورت ابتدائی شروع به ادای بعضی كلمات ساده تک سيلابی مى‏‌كند كه در هر زبانی متفاوت می‏‌باشند.

به تدريج مهارت صحبت كردن در کودک تقويت مى‏‌شود و به همان نسبت، ميزان اشتباهات نيز كمتر تا مرحله‏‌اى كه زبان را به صورت كامل مى‏‌تواند همانند ديگران صحبت كند. لازم به ذكر است که کودک قبل از شروع به صحبت و در همان مراحل ابتدائی حيات (و همچنين مراحل ابتدايی يادگيری زبان) نحوه تلفظ كلمات و دستور زبان يا گرامر را به صورت تدريجی، غيرفعال و ناخودآگاه فرا مى‏‌گيرد و بعد از كسب توانايی صحبت كردن آن‏‌ها را به صورت فعال اجرا مى‏‌كند با اشتباهات بسيار كم كه آن هم به طور تدريجی و بدون اصلاح ديگران و فقط توسط خود کودک اصلاح می‏‌شوند.
به ندرت پيش آمده كه کودک در تلفظ كلمات دچار مشكل بشود، چرا كه آن‏‌ها را هزاران بار به صورت صحيح شنيده است و در موارد جزئی كه در دستور زبان دچار مشكل می‌شود نيز بعد از مدتی با شنيدن معادل صحيح آن‏‌ها خود را اصلاح مى‏‌كند.
هيچ موقع والدين و بقيه اعضای خانواده وقت و حوصله كافی جهت اصلاح اشكالات زبان کودک را ندارند و اين کودکان هستند كه با شنيدن صحبت‏‌های صحيح ديگران خود را اصلاح مى‏‌كنند.

دو مهارت ديگر كه سواد محسوب می‏‌شوند نيز بشر از قرن‏‌های پيش به صورت‏‌های مختلف فرا گرفته است، از مكتب خانه‏‌های قديمی تا سيستم‏‌های آموزشی مدرن امروزی.

تا قبل از ابداع شیوه‌های جديد در آموزش زبان در يكی دو قرن اخير، يادگيری زبان‏‌های خارجی برای بشر مشكل چندانی نبوده است و به صورت طبيعی اگر شخصی در معرض زبان مردمی ديگر به مدت خاصی قرار می‏‌گرفت آن را فرا مى‏‌گرفت. ولی در عصر حاضر با توجه به هزينه‌های زيادی كه توسط اشخاص، مؤسسات و دولت‏‌های مختلف صورت مى‏‌گيرد، بازده كم اين همه هزينه‌های مختلف، متخصصان و تئوريسين‏‌های زبان را بر آن واداشت كه بر روند آموزش زبان تجديد نظر اساسی داشته باشند.

متخصصان زبان بعد از سال‏‌ها تحقيق و بررسی علل عدم موفقيت و بازده پايين كلاس‏‌های آموزشی فعلی به اين نتيجه رسيده‏‌اند، برگشت به شيوه يادگيری زبان مادری و تركيب آن با تكنولوژی پيشرفته امروزی، به علاوه داشتن انگيزه كافی و استمرار و پشتكار در يادگيری زبان مهم‏‌ترين و مؤثرترين شيوه يادگيری زبان خارجی می‌باشد.

معايب سيستم‏‌های آموزشی زبان در حال حاضر

۱٫ ترتيب غيرصحيح مهارت‏‌های يادگيری زبان

۲٫ استفاده از منابع یادگیری (صوتی، تصويری، متنی و معلم) غيراصلى و ناكافی

۳٫ آموزش گرامر به صورت فعال

۴٫ يادگيری كلمات به صورت منفرد

۵٫ استفاده از منابع رسمی و عدم استفاده از زبان محاوره‏‌ای بروز و كاربردی

۶٫ عدم ايجاد انگيزه در دانش آموز

۷٫ هزينه مادی و وقت زياد

۸٫ عدم دسترسی همگان به كلاس‏‌های آموزشی و منعطف نبودن زمان كلاس

۹٫ عدم استمرار و غوطه‌ور شدن در زبان خارجی

۱۰٫ استفاده از ترجمه به زبان مادری

۱۱٫ تصحيح دانش‌آموز

۱۲٫ تكرار جمله به جای خلق جمله

۱۳٫ عدم آشنايی معلم و دانش‌آموز به فرهنگ مردم و كشور زبان مورد نظر

۱۴٫ خسته كننده بودن كلاس

۱۵٫ ايجاد وابستگی دانش‌آموز به معلم و كلاس

سيستم یادگیری به روش SFLL

در سيستم یادگیری هوشمند دانش‌آموز به جای آموزش ديدن ياد مى‏‌گيرد و نقش اصلی را دارد، خلاف نظام فعلی كه معلم نقش اصلی را دارد. معلم فقط دو وظيفه مهم دارد كه عبارتند از: ايجاد انگيزه قوی و محرک كه دانش‌آموز بتواند با آن به حركت قوی و مستمر خود ادامه دهد، و ديگری معرفی منابع صحيح كه دانش‌آموز با استفاده از آن‏‌ها بتواند مهارت‏‌های چهارگانه زبان را كامل فرا گيرد.

در عصر حاضر كه يادگيری زبان‏‌های خارجی رايج می‏‌تواند بالقوه منافع مادی فراوانی را برای ياد‌گيرنده آن به ارمغان بياورد و با توجه به اين نكته كه مشاغل و رشته‌های تحصيلی زيادی در حال حاضر احتياج به فراگيری زبان خارجی دارند و همچنين يادگيری زبان خارجی جهت ارتباط با مردم و دعوت آن‏‌ها به سمت خير و صلاح، اين انگيزه به اندازه كافی وجود دارد يا می‏‌تواند وجود داشته باشد.

انسان هر زبانی که یاد می‏‌گیرد در بین مردم آن زبان احساس غربت نمی‏‌کند، به عبارتی زبان عامل مهمی در جهت تقویت رابطه بین فرهنگ‏‌های مختلف است. یادگیری زبان خارجی باعث ازدواج، داد و ستد و کسب علوم مختلف از فرهنگ‏‌های مختلف از گوشه و کنار این کره پهناور می‏‌شود.

در مورد منابع صحيح نيز با توجه به نفوذ روز‌افزون انواع تكنولوژی مانند دستگاه‏‌های پخش CD/DVD، دستگاه موبايل، تبلت، كامپيوتر، دستگاه‏‌های پخش صوتی و تصويری قابل حمل، گيرنده‌های ماهواره‌ای، اينترنت و حجم وسيعی از وب سايت‏‌های متنوعی كه به صورت رايگان يا با مبلغ بسيار كم در حال ارائه منابع اصلى به اكثر زبان‏‌ها و لهجه‏‌های دنيا به صورت رسمی و محاوره‌ای حتی در دور‌افتاده‌ترين نقاط اين كره خاكی هستند ديگر بهانه‏‌ای از اين بابت جهت ياد نگرفتن زبان وجود ندارد.
با اجرای اين سيستم هر شخص خود به تنهايی هم قادر خواهد بود شروع به يادگيری زبان خارجی نماید، كاری كه مؤلف اين مقاله و هزاران نفر در سراسر جهان در مورد خود ساليان سال انجام داده و نتيجه مفيد آن را هم ديده و تجربه كرده‌اند.

در اين روش، يادگيری زبان دوم و بعد از آن به نسبتی شبيه يادگيری زبان اول صورت می‏‌گيرد، بدين صورت كه همان‏‌طور که کودک تا مدت زيادی فقط می‏‌شنود (به صورت اصلى، زياد و مستمر) و بعد از دو سال تازه شروع به ادای بعضی كلمات ساده مى‏‌كند و به تدريج كلمات و جملات را روان‏‌تر و با اشتباه كمتر ادا مى‏‌كند، ما نيز تا مدت زيادی مثلاً شش ماه تا یک سال، بیشتر به زبان مورد نظر گوش فرا مى‏‌دهيم (به صورت صوتی يا تصويری).

یکی از مشکلاتی که بشر در طول تاریخ و به خصوص عصر حاضر با آن مواجهه بوده و است این است که همه چیز را دوست دارد سریع در اختیار داشته باشد. کیفیت چندان مهم نیست، کمیت اهمیت زیادی دارد اگر در نهایت به ضررش هم تمام شود. به عنوان مثال اکثر محصولات غذایی و کشاورزی که در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا مصرف می‏‌شوند از نوع غیر ارگانیک و مصنوعی هستند و به کمک مواد افزودنی و انواع هورمون‏‌های رشد و رنگ‏‌های مضر تولید انبوه و سریع می‏‌شوند و البته برای اکثر مردم این مسئله اهمیت چندانی ندارد مهم این است که زیبا و لذیذ باشند و نحوه تولید و خوب بودن چندان مهم نیستند. به همین ترتیب مردم دوست دارند با رفتن به چند جلسه آموزشی زبان یا خواندن چند کتاب گرامر بتوانند راحت بشنوند و صحبت کنند. به همین دلیل این روزها مردم راحت جذب تبلیغاتی می‏‌شوند که وعده یادگیری فلان زبان خارجی را مثلا در ده جلسه یا با گوش و تکرار کردن چند فایل صوتی را می‏‌دهند. همان‏‌طور که مصرف موادی که سریع و به روش غیر ارگانیک تولید می‏‌شوند کم اثر و بعضاً مضر است، روش‏‌های یادگیری سریع و سطحی زبان خارجی نیز اکثرا بی‌نتیجه و البته اتلاف هزینه می‏‌باشند.

مزايای سيستم یادگیری به روش SFLL

1. در اين روش، يادگيری مهارت‏‌های چهارگانه زبان به ترتيب اولويت و نحوه فراگيری زبان در مغز انسان صورت مى‏‌گيرد.
بدين صورت كه اول مهارت‏‌های ورودی شنیدن و خواندن مطالب فرا گرفته مى‏‌شوند و بعد از مدتی كه مغز ما انباشته از حجم وسيعی از كلمات، جملات، نحوه تلفظ و آهنگ بیان جملات شد، آن وقت به تدريج شروع به صحبت كردن و نوشتن مى‏‌كنيم.

الف) تصور کنید استخری که ده متر مربع مساحت و ده سانتیمتر عمق داشته باشد. در این حجم آب نمی‏‌شود ماهی گرفت، شنا کرد، موج سواری و کشتی‌نوردی کرد. هر چقدر وسعت و عمق این استخر را زیادتر کنیم به اهداف ذکر شده بیشتر نزدیک می‏‌شویم تا جایی که استخر به اقیانوس تبدیل می‏‌شود و ما می‏‌توانیم کاملاً در این اقیانوس غوطه‌ور شویم و شنا کنیم. مراحل یادگیری کلمات و اصطلاحات نيز به همین ترتیب است. در اوایل کار مجموعه کلماتی که از زبان مورد نظر می‏‌دانیم وسعت کمی دارند و کم عمق هستند، یعنی ممکن است در صورت عدم تمرین از یاد بروند، به تدریج که بیشتر می‏‌شنویم و می‏‌خوانیم وسعت دیکشنری حافظه ما بیشتر می‏‌شود و عمیق‏‌تر می‏‌شوند یعنی آن‏‌ها را بیشتر درک می‏‌کنیم. این روند ادامه پیدا می‏‌کند تا جایی که ما در زبان خارجی غوطه‌ور می‏‌شویم و می‏‌توانیم آزادانه شنا کنیم.

ب) یکی از دلایلی که در کلاس‏‌های آموزشی فعلی دانش‌آموزان زبان‏‌های خارجی را غیر صحیح و با لهجه‌های عجیب و غریب و متفاوت از زبان متکلمین بومی آن زبان یاد می‏‌گیرند (بعضی مواقع این اختلافات چنان فاحش هستند که مردمان بومی آن زبان نیز از درک آن عاجز هستند)، معلمینی هستند که خود بومی آن زبان نیستند و اشتباهات زیادی در گرامر، تلفظ کلمات، آهنگ ادای جملات و استفاده از جملات و اصطلاحات رسمی و قدیمی به جای جملات و اصطلاحات بروز و محاوره‌ای مصطلح مرتکب می‏‌شوند و این اشتباهات طبیعتاً به دانش‌آموزان منتقل می‏‌شود.

به جای يادگيری و استفاده از منابع غير اصلى يا غير بومی، در اين روش همانند کودک كه زبان را از منبع اصلى يعنی والدين ياد مى‏‌گيرد، از منابع صوتى، تصويری و متنی استفاده مى‏‌شود كه توسط يک نفر بومی آن زبان گفته يا نوشته شده باشد كه در آن امكان اشتباه نزدیک به صفر است.
در حال حاضر با توجه به فراگير بودن منابع تكنولوژی مانند ماهواره و اينترنت، يادگيری زبان‏‌های مختلف حتی لهجه‏‌های مختلف از يک زبان، به راحتی امكان‏‌پذير است.

۲٫ يكی از مهم‏‌ترين دلايل عدم موفقيت و در نتيجه دلزدگی دانش‌آموزان از كلاس‏‌های رایج زبان، آموزش نكات دستوری يا گرامر به صورت فعال است.

منظور از فعال این است که نکات گرامری در قالب كتاب‏‌های گرامر و انواع تست‏‌ها به دانش‌آموز تحميل مى‏‌شود كه بر طبق آن‏‌ها جملات را بسازد در حالى كه برای درست صحبت كردن نيازی به دانستن و حفظ نكات پيچيده دستوری كه در هر زبانی وجود دارند نيست، بلكه نياز به رعايت كردن آن‏‌ها است و مى‏‌شود آن‏‌ها را به روش آسان و غير فعال يعنی با شنیدن و خواندن مطالب صحيح و اصلى فرا گرفت؛ و تنها فرق اين است كه در اين روش شخص اسامی نكات گرامری را نمی‏‌داند ولی آن‏‌ها را كاملاً رعايت مى‏‌كند، چون صدها بار صحيح شنيده و خوانده و همان‏‌طور آن‏‌ها را درست تقليد مى‏‌كند.
چه فردی عامی باشد و چه استاد ادبیات، هر دو زبان بومی یا زبانی که فرا گرفته‌اند را به درستی و بدون اشتباه صحبت می‏‌کنند ولی فرقشان در این است که استاد ادبیات نکات دستوری را حفظ کرده و می‏‌داند، ولی یک شخص معمولی این توانايی را ندارد و این هم در صحبت کردن روزانه نیازی نیست.

۳٫ بهترین روش یادگیری کلمات، یادگیری آن‏‌ها در قالب جملات صحیح می‏‌باشد. به همین صورت ما نیز زبان اولمان را از والدینمان فرا گرفته‌ایم. اگر کلمات به صورت جدا یاد گرفته شوند، به سرعت فراموش می‏‌شوند و دانش‌آموز وقت زیادی را صرف یادگیریشان خواهد کرد در حالی که بعد از مدتی فراموش می‏‌شوند، چون مغز انسان جملات (یک رشته کلمات که با هم معنی خاصی را دارند) را خیلی بهتر درک می‏‌کند و آن‏‌ها را به آسانی ثبت خواهد کرد. کودک نیز تا سن دو تا سه سالگی هزاران و شاید میلیون‏‌ها جمله با تلفظ و گرامر صحیح با سرعت معمول و طبیعی از اطرافیان خود می‏‌شنود و آن‏‌ها را به خاطر می‏‌سپارد و بعد از آن قادر خواهد بود آن‏‌ها را به شکل صحیح تکرار کند.

نیازی نیست دانش آموز لیست‏‌های بلند بالایی را تحت عنوان هزار یا دو هزار کلمه کاربردی در فلان زبان خارجی را به خاطر بسپارد که البته بعد از مدت کوتاهی اکثر آن‏‌ها فراموش می‏‌شوند. معمولاً مطالبی که به صورت انبوه و در مدت کمی وارد حافظه می‏‌شوند، به همان سرعتی که وارد می‏‌شوند خارج می‏‌شوند و مطالبی که به تدریج و در مدت زمان نسبتاً طولانی و با تمرین زیاد وارد حافظه می‏‌شوند، در حافظه حک می‏‌شوند و به سختی خارج می‏‌شوند.
با روش SFLL دانش‌آموز قادر خواهد بود کلمات و جملات کاربردی را به روش طبیعی، ماندگار، لذت‌بخش، معنی‌دار و بدون هیچ استرسی یاد بگیرد.

۴٫ تقریباً اکثر زبان‏‌های زنده دنیا به دو شکل رسمی و محاوره‌ای کاربرد دارند. وجه رسمی زبان کمتر جنبه کاربردی در زندگی روزمره مردم دارد و بیشتر در مجامع رسمی مانند اخبار رادیو، تلویزیون و جلسات مقامات رسمی و همچنین منابع متنی مانند روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‏‌ها و سایت‏‌های اینترنتی کاربرد دارد.

زبان محاوره‌ای بیشتر در صحبت کردن و شنیدن روزمره کاربرد دارد و و اکثر مردم به زبان محاوره‌ای خیلی بیشتر از جنبه رسمی آن نیاز دارند گرچه زبان رسمی نیز اهمیت خاص خود را دارد و نباید از اهمیت آن غافل شد. بنابراین یادگیری زبان محاوره‏‌ای اولویت بیشتری دارد و به همان نسبت جهت یادگیری آن نیز بیشتر باید هزینه شود.
ولی متأسفانه در اکثر کلاس‏‌های رایج به بخش رسمی بیشتر توجه می‏‌شود و نتیجه، آن می‏‌شود که دانش‌آموز به زبان محاوره‌ای کاملاً ناآشنا می‏‌شود و هنگامی که خود را در دنیای واقعی بین آن عده از مردم می‏‌بیند خود را خیلی پایین‏‌تر از بقیه، از جهت صحبت کردن و درک صحبت دیگران می‏‌بیند و اعتماد به نفس خود را از دست می‏‌دهد و احساس می‏‌کند که سالیان سال هزینه بدون نتیجه داشته است. نمونه‏‌های همچنین افرادی زیاد هستند، افرادی که مثلاً زبان عربی را در مجامع دانشگاهی و به صورت رسمی و یا جهت ترجمه متون عربی فرا گرفته‌اند، هنگامی که به کشورهای عرب زبان سفر می‏‌کنند، عربی مصطلح بین مردم را متفاوت از عربی که تاکنون یاد گرفته‌اند می‌یابند که این ضربه بزرگی برای آن‏‌ها محسوب می‏‌شود و به همین ترتیب کسانی که در مؤسسات آموزش زبان دولتی یا خصوصی زبان انگلیسی را آموخته‌اند ولی هنگام مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان با مشکل مواجهه شده‌اند. بنده (مؤلف) خود شخصاً چند مورد از این افراد در مورد زبان عربی و انگلیسی را می‏‌شناسم.
در روش SFLL به هر دو بخش زبان هر کدام به نسبت اولویت اهمیت داده می‌شود. دانش‌آموز با توجه به اهداف، شرایط و سلیقه‏‌های خود می‌تواند از منابع غنی نوشتاری و گفتاری محاوره‌ای و رسمی استفاده کند.

۵٫ چند دلیل عدم استقبال دانش‌آموزان از کلاس‏‌های موجود؛ شهریه بالا، از دست رفتن وقت زیاد با توجه به زمان خود کلاس‏‌ها و زمان رسیدن به کلاس و برگشتن از کلاس و منعطف نبودن زمان کلاس‏‌ها می‏‌باشد.
در حالی که در این روش هوشمند مشکلات فوق وجود ندارند. در این روش دانش‌آمور هرجا که باشد حتی اگر از هیچ وسیله صوتی و تصویری نیز استفاده نکند فقط کافی است در بین مردم زبان مورد نظر باشد تا آن زبان را به طور کامل فرا گیرد.
اگر شخصی از یک یا چند وسیله‏‌ى الکترونیکی مانند دستگاه‏‌های پخش CD/DVD، دستگاه‏‌های پخش فایل‏‌های صوتی و تصویری، ماهواره، کامپیوتر یا موبایل استفاده می‏‌کند می‏‌تواند جهت یادگیری از این ابزارها به نحو احسن استفاده کند و سریع‏‌تر به هدف مورد نظر در بخش یادگیری زبان برسد.

۶٫ یکی از میراث‏‌های سیستم آموزشی زبان فعلی دانش‌آموزانی هستند که قدرت تفکر و خلق جملات در زبان خارجی را ندارند به دلیل این‏‌که دانش‌آموزان جملات شنیده شده یا خوانده شده را تکرار می‏‌کنند و خود سعی نمی‏‌کنند با کلمات کلیدی جملات جدیدی را بسازند.
در سیستم هوشمند دانش‌آموز بعد از شنیدن و خواندن مطالب به زبان مورد نظر به مدت طولانی و مستمر، قادر خواهد بود خود با توجه به حجم وسیع جملات وارد شده، خروجی خوبی داشته باشد، به عبارتی بتواند خوب صحبت کند و بنویسد و البته قبل از آن‏‌ها مطالب گفته شده با سرعت معمول را کامل درک کند و مطالب نوشته شده را بدون نیاز به دیکشنری خوب بخواند و همچنین قادر خواهد بود به زبان مورد نظر در مغز خود فکر کند.
به همین دلیل است که کودک هنگام صحبت کردن قادر است کلمات و اصطلاحات شنیده شده را در قالب جملاتی متفاوت به کار گیرد.

۷٫ دونده‌ای را در نظر بگیرید. در پیست دو مقابل چشمان میلیون‏‌ها نفر که به طور زنده او را می‏‌بینند و در حالی که بدنش گرم شده با سرعت در حال دویدن است، در همین اثنا اگر به مانعی برخورد کند و به مدت چند دقیقه نتواند بدود بدنش سرد خواهد شد و مدت زمانی بیشتر طول خواهد کشید تا بتواند بدود و به سرعت اولیه برسد و البته اگر مانعی دیگر در مسیرش نباشد، و البته این دونده شاید به خاطر سرخوردگی و شرمندگی از این مسئله دیگر نتواند به مسیر خود ادامه دهد.
همین مورد در خیلی از کلاس‏‌های متداول زبان وجود دارد، به این ترتیب که معلم یکی از دانش‌آموزان را احضار می‏‌کند تا مطلبی را جلوی همه بگوید یا بیوگرافی همه افراد فامیل خود را به استماع همه دانش‌آموزان برساند. کافی است دانش‌آموز کوچکترین اشتباهی در تلفظ یا گرامر خود داشته باشد، اگر این دانش‌آموز با صدای خنده همکلاسی‏‌های خود شرمنده نشود قطعاً با صدای معلم که او را تصحیح می‏‌کند شرمنده می‏‌شود و سرعتش گرفته خواهد شد. اگر چند مورد این مسئله برای یک دانش‌آموز اتفاق بیفتد دیگر ایشان روحیه‌ای جهت حضور در کلاس را نخواهد داشت.

در مورد کودک این مسئله متفاوت است. والدین خود به این نکته کاملاً واقف هستند که فرزند کوچکشان ممکن است در بیان مطالب اشتباهاتی داشته باشد به همین جهت صبر می‏‌کنند تا کودک به طور طبیعی خود اشتباهاتش را بعد از شنیدن معادل درست از دیگران یا والدین که جنبه الگو برای او را دارند تصحیح کند و البته والدین نیز خود وقت و حوصله کافی را ندارند تا اشتباهات کودک را تصحیح کنند.

در این روش هوشمند نیز با الگو ‌برداری از طبیعت زبان مادری، دانش‌آموز در صورت انجام اشتباه در تلفظ یا گرامر هیچ موقع توسط متکلم بومی آن زبان تصحیح نخواهد شد، بلکه با گذشت زمان و شنیدن معادل‏‌های صحیح آن از زبان افراد بومی که جنبه الگو را دارند خود را تصحیح می‏‌کند و بعد از گذشت مدتی می‏‌تواند همانند افراد بومی بشنود، بخواند، صحبت کند و بنویسد. مزیت خود اصلاحی بر دیگران اصلاحی باعث خواهد شد که سرعت ما در پیست یادگیری زبان کند نشده و همچنین در مقابل دیگران ضایع نشویم.

۸٫ یکی دیگر از معایب سیستم‏‌های آموزشی فعلی عدم ایجاد محیطی است که دانش‌آموز بتواند به صورت مستمر در معرض زبان خارجی باشد.
دانش‌آموز یک یا دو جلسه در هفته که آن هم دو سه ساعت ممکن است بیشتر نباشد در کلاس آموزشی به سر می‏‌برد و بعد از آن در محیطی قرار می‏‌گیرد که تا هفته بعد هیچ تماسی با زبان مورد نظر ندارد و به اصطلاح در زبان مورد نظر غرق نشده است.
به همین دلیل پیشرفت دانش‌آموز بسیار کم بوده و ممکن است به همین دلیل بعد از مدتی کلاس را ترک کند که مسلماً این خواسته معلم و دانش‌آموز نیست.
در سیستم هوشمند به علت کم هزینه و در دسترس بودن منابع يادگيرى و اینکه دانش‌آموز در این روش کاملاً به خود وابسته است تا به دیگران، دانش آموز می‏‌تواند خود را در محیط زبان خارجی غرق کند و اصطلاحاً به این کار Immersion می گویند.
Immersion از کلمه Immerse به معنای غوطه‌ور ساختن شیئی در مایعی به طور کامل، طوری که کاملاً آن شیئ در مایه فرو رود گفته می‏‌شود؛ و البته هر چقدر این شیئ بیشتر در مایع فرو رود بیشتر خیس یا حل خواهد شد.

یکی از دلایلی که کودکان زبان مادری را سریع یاد می‏‌گیرند نیز همین است که محیط اطرافشان کاملاً به این زبان صحبت می‏‌کنند و نیز به همین دلیل اگر زبان مادری یکی از والدین متفاوت باشد یا در محیط کوچه و بازار و مدرسه با زبان‏‌های دیگری در ارتباط باشد می‏‌تواند سریع زبان‏‌های دیگر را یاد بگیرد. شخصاً کودکان زیادی را می‏‌شناسم که با این شرایط توانسته‌اند در سنین کودکی چند زبان را یاد بگیرند. (یکی از مزیت‏‌های ازدواج بین فرهنگ‏‌های متفاوت)

دانش‌آموز نیز اگر بتواند در محیط واقعی زندگی خود، محیطی را شبیه سازی کند که زبان خارجی در آن کاربرد داشته باشد، مهارت‏‌های چهارگانه زبان را سریع‏‌تر فرا خواهد گرفت. به همین دلیل کسانی که در یک کشور خارجی هستند خیلی زودتر از بقیه زبان آن مردم را فرا می‏‌گیرند. هر شخص حتی در کشور خود نیز می‏‌تواند این محیط را شبیه سازی کند یعنی تا جايی که می‏‌تواند با دیگران با آن زبان صحبت کند، بنویسد، بشنود و بخواند.

۹٫ یکی از موانع در سر راه یادگیری سریع زبان خارجی استفاده از ترجمه به زبان مادری است. هر اندازه تکیه دانش‌آموز به زبان مادری در راه یادگیری زبان خارجی بیشتر باشد سرعت یادگیری نیز پایین‏‌تر است. مهم‏‌ترین دلایل عدم استفاده از ترجمه در راه یادگیری زبان خارجی به این شرح است:

الف) معمولاً کلمات و اصطلاحات یک زبان معادل دقیق در زبان‏‌های دیگر را ندارند و بنابراین ترجمه‏‌ها نیز معمولاً کاملاً برابر اصل نیستند. گاهی اوقات حتی معادل غیر دقیق نیز وجود ندارند و جهت ترجمه یک کلمه به یک جمله نیاز است.

ب) درست است که با دیدن ترجمه یک کلمه یا اصطلاح معنی آن زودتر در ذهن شکل می‌گیرد ولی به همان نسبت چون دانش‌آموز جهت یادگیری آن کمتر زحمت کشیده و تمرین کرده و کمتر در معرض آن کلمه و اصطلاح بوده، معنی آن نیز سریعتر از ذهن خارج می‌شود، در حالی که یادگیری معانی کلمات و اصطلاحات بشیوه ارگانیک (منابع اصیل، مستمر و زیاد) و با استفاده از دیکشنری‏‌های تصویری، دیدن فیلم یا قرار گرفتن در محیط واقعی، بصورت طبیعی و تدریجی تکمیل می‌گردد و نقش آنها در ذهن حکاکی می‌شوند و دیرتر فراموش می‌شوند.
یکی از سوالاتی که خیلی از افراد مطرح میکنند اینست که چطور می‌شود موقعی که شخصی اصلا زبان مورد نظر را نمی‌داند بدون استفاده از ترجمه، معانی کلمات و اصطلاحات را درک کند. جواب اینست که در یادگیری به‌شیوه هوشمند و ارگانیک، دانش‌آموز از مطالب و منابع شنیداری و بعدا خواندنی در حد مبتدیان شروع می‌کند و با استفاده از منابع ذکر شده و البته به‌صورت زیاد و مستمر معانی بتدریج در ذهن شکل می‌گیرند و ماندگار می‌شوند. مثلا اگر شما بتوانید اخبار روزانه را از تلویزیونهای خارجی زبان هر روز با دقت دنبال کنید، مغز شما تصاویر وقایع با صحبتهای گوینده را به هم مرتبط می‌سازد و بعد از مدتی براحتی میتوانید صحبت گوینده را بدون مکث درک کنید. در ضمن از فیلم و سریالهای خارجی سالم و قانونی (مسئله کپی رایت) از طریق ماهواره یا اینترنت نیز نباید غافل شد.

ج) یکی از اهداف یادگیری زبان خارجی یادگیری مهارت‏‌های زبانی تا حدی است که به متکلم بومی نزدیک باشد. یکی از موانع در این راه، فرایند ترجمه است.
تصور کنید توریستی به یک نفر در خیابان برمی‏‌خورد و یک جمله ساده می‌پرسد. مثلاً:

Where could I get the map of the city?

اگر شخص مورد نظر به سیستم ترجمه و گرامر عادت کرده باشد، این پروسه برای او اتفاق می افتد:

شنیدن جمله خارجی–> ترجمه آن به زبان مادری یا رسمی کشور –> پیدا کردن جواب به زبان مادری –> ترجمه آن به زبان خارجی مورد نظر –> بررسی جمله از نظر نکات گرامری که کاملا صحیح باشد –> بیان جمله به شیوه‌ای که توریست درمانده بتواند بفهمد (البته اگر تا این لحظه توریست نرفته باشد). در پروسه یادگیری زبان معمولا هر ترجمه به زبان مادری، ترجمه عکس آن نیز به دنبال دارد.

یکی از نکات مهم در شنیدن و صحبت کردن این است که بتوانیم صحبت‏‌های یک نفر بومی زبان خارجی با سرعت معمول، و بدون فکر کردن بفهمیم. و همچنین بتوانیم با سرعت و بدون مکث صحبت کنیم یا جواب دهیم. اگر به پروسه بالا نگاه کنیم سه مرحله ترجمه و گرامر که در مجموع سه مرحله وقت‌گیر هستند را به راحتی و با کمی تمرین می‏‌توانیم حذف کنیم.

در مورد یادگیری گرامر به شیوه غیر فعال یا ناخودآگاه قبلاً توضیحاتی داده شد. در مورد ترجمه نیز بهتر است از دیکشنری‏‌های تک زبانه که در ضمن شامل عکس و تلفظ کلمات نیز می‏‌باشند استفاده شود. در اوایل از منابع صوتی و تصویری با سرعت کم یا با زیرنویس یا متن همراه که به همان زبان هستند به مقدار زیاد و روزانه استفاده شود.

۱۰٫ هر اندازه علاقه و آشنایی ما به فرهنگی بیشتر باشد یادگیری زبان آن فرهنگ نیز راحت‏‌تر است.
به همین دلیل افرادی که از فرهنگ‏‌های خارجی مثلا عربی یا غربی به دلایل واهی بدشان می‏‌آید، اگر بنا به دلایلی مجبور شوند زبان آن‏‌ها را فرا بگیرند با مشکل مواجهه خواهند شد و گاهاً مشاهده شده که بعد از سال‏‌ها تلاش بی‏‌ثمر از ادامه راه صرف نظر کرده‌اند و این احساس بدبینی و تنفر به نسبت فرهنگ‏‌های دیگران مانند پوست گردو دورشان را احاطه کرده که زبان خارجی نتواند در آن‏‌ها نفوذ کند ولی این عامل مهم روانشناسی غالبا کم یا بی‌اهمیت تلقی می‏‌شود. در سیستم هوشمند چون دانش‌آموز خود را به صورت بالقوه و بالفعل در معرض زبان خارجی (به وسیله استفاده از مظاهر تکنولوژی یا حضور در بین مردم آن زبان) قرار می‏‌دهد معمولاً این مسئله به ندرت وجود دارد و حتی خود را به تدریج علاقه‌مندتر به فرهنگ مورد نظر می‏‌سازد چون زبان زیر مجموعه فرهنگ است و هر قدر در زبان مورد نظر بیشتر پیشرفت می‏‌کند فرهنگ مردم آن زبان نیز پیش او محبوب‏‌تر می‏‌شود. البته معلمین می‏‌توانند با آشنا ساختن دانش‌آموزان با فرهنگ مورد نظر قدم‏‌های مثبتی در این راه بردارند. این مسئله در یادگیری لهجه‌ای خاص از زبان خارجی بیشتر اهمیت خود را نشان می‏‌دهد.
به قول نلسون ماندلا اگر با شخصی به زبانی که می‌فهمد ولی زبان مادریش نیست صحبت شود، آن صحبت‏‌ها را با مغز خود درک می‏‌کند و چندان احساس نزدیکی نمی‏‌کند ولی اگر به زبان مادریش با او صحبت شود، صحبت طرف مقابل اگر چه شخص خارجی نیز باشد با قلبش درک می‏‌کند و احساس محبت و نزدیکی می‏‌کند.

۱۱٫ ایجاد اعتماد به نفس یکی از دستاوردهای مهم SFLL است. در این سیستم تمام ابزارهای مورد نیاز جهت پیشرفت در زبان خارجی مستقل از کلاس یا معلم است و به خود دانش‌‌آموز وابسته است. او به شخص یا مکان خاصی وابسته نیست، خود را تصحیح می‏‌کند و خود مراحل پیشرفتش را ارزیابی می‏‌کند. هر کجا که باشد به وسیله منابع یادگیری متنوع و حداقل یکی از مظاهر تکنولوژی که در عصر حاضر در دسترس همگان قرار گرفته است و همچنین انگیزه کافی که می‏‌تواند درونی و بیرونی باشد به پیشرفت خود ادامه دهد.
یکی از اهداف روش هوشمند، نهادینه کردن آموزش غیر انحصاری، رایگان یا با هزینه کم، فراگیر، مستقل و خودکفا برای بشریت می‌باشد.

۱۲٫ به دلایل فوق که ذکر شد کلاس‏‌های آموزشی رایج (خصوصی و دولتی) از جذابیت لازم برخوردار نیستند و دانش‌آموزان بعد از مدتی به دلیل نتیجه نگرفتن از هزینه‌های انجام شده عطای کلاس‏‌ها را به لقایش می‏‌بخشند (کلاس‏‌های اختیاری) و به کلاس یا سیستم آموزشی دیگری مراجعه می‏‌کنند که آن هم با توجه به شرایط تقریباً مشابه اثری مشابه خواهد داشت.
انسان طبیعتاً هر کاری را که بیشتر دوست دارد، بیشتر انجام می‌دهد و هر کاری را که بیشتر انجام می‏‌دهد، در انجام آن مهارت بیشتری کسب می‏‌کند. بنابراین بهترین راه جهت ترغیب کردن شخصی به انجام کاری و ادامه دادن آن، آمیختن مقداری لذت مادی یا معنوی با آن کار می‏‌باشد.

این سنت خداوند در امور خلقت است. به عنوان مثال هیچ موقع خدا به انسان تحکم نکرده است که حتماً باید جهت ادامه حیات، بخورد و بیاشامد چرا که خود آن‏‌ها را خلق کرده و آن‏‌ها را بیشتر از همه می‏‌شناسد که این روش مؤثر نیست، بلکه در عمل غذا خوردن لذتی قرار داده که همه به خاطر آن غذا می‏‌خورند (البته انسان به‏‌مانند خیلی از موارد دیگر در اين زمينه مرتکب افراط و تفریط‏‌های زیادی شده است).

در مورد یادگیری زبان خارجی نیز لذت می‏‌تواند موتور محرک قوی باشد در جهت استمرار حرکت یادگیری که در صورت نبود آن پروسه به تدریج متوقف می‏‌شود. بهتر است دانش‌آموز عمل یادگیری زبان خارجی را برای خود به هر روشی که دوست دارد و بیشتر لذت می‏‌برد انجام دهد تا استمرار آن تضمین شود.

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود      رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

http://www.dahwat.com/learn.php?page=1

و من الله التوفيق
عبدالعزيز شاكری
Email: islam_ref@yahoo.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید